Strona GłównaO nasKontakt
Orzecznictwo
Decyzja środowiskowa dla funkcjonującego przedsięwzięcia
Magda Kwiatkowska
03, 09, 2020
2 min

Wyrokiem z dnia 17 października 2019 roku, sygn. akt II OSK 2917/17, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dopuszczalne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również w stosunku do już funkcjonującego przedsięwzięcia.

Stan faktyczny

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt II SA/Po 988/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę spółki A. z siedzibą w S. (dalej „Spółka”) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (…) 2016 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia (…) 2016 r. Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie punktu zbierania odpadów” przewidzianego do realizacji na części działki […] oraz ustalił charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do decyzji, stanowiącym jej integralną część.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła Spółka, zarzucając organowi I instancji naruszenie art. 7, art. 105 § 1 oraz art. 78 § 1 w zw. z art. 89 § 2 KPA W ramach powyższych zarzutów Spółka wskazała na niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego, nieuwzględnienie wniosków dowodowych Spółki oraz niezasadne wydanie decyzji dla legalizacji istniejącego już przedsięwzięcia.

Rozpatrując odwołanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu stwierdziło, że nie zasługuje ono na uwzględnienie i utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ wskazał, że na terenie przedsięwzięcia znajdują się: kontener biurowy oraz dwa garaże blaszane, waga najezdna, pięć kontenerów i niesprawny wózek widłowy. Zdaniem organu II instancji powyższe okoliczności nie oznaczają, że działalność inwestora polegająca na prowadzeniu punktu do zbierania złomu została zrealizowana i nie można wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Skargę od powyższej decyzji wniosła Spółka, kwestionując stanowisko organów w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zrealizowanego już przedsięwzięcia oraz wskazując na nieprawidłowo zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

Zdaniem Sądu skarga była niezasadna, bowiem decyzje organów I i II instancji zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procesowego oraz prawa materialnego.

Zdanie to podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny.

Teza orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie w dniu wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była prowadzona działalność polegająca na prowadzeniu punktu zbiórki odpadów. Z powyższej okoliczności wprost wynika, że inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego, niezrealizowanego jeszcze przedsięwzięcia. Zatem w tych okolicznościach postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie było bezprzedmiotowe.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił ponadto, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dopuszcza się możliwość wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również w stosunku do już funkcjonującego przedsięwzięcia (zob. wyrok NSA z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 2147/11 oraz wyrok NSA z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. akt II OSK 1481/07, dostępne w CBOSA).


Tags

Prawo budowlane Inwestycja
Następny Artykuł
Nowelizacja prawa budowlanego - podsumowanie zmian

Magda Kwiatkowska

Radca prawny

Podobne

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane a współwłasność
24, 09, 2020
1 min
© 2022, W Paragrafie

O Blogu

O NasKontakt

Social Media