Strona GłównaO nasKontakt
Zmiany w prawie
Standard WT 2021 - zmiana warunków technicznych
Magda Kwiatkowska
08, 10, 2020
2 min

Z początkiem 2021 roku inwestorów będą obowiązywać nowe, bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021). Definiują one nie tylko maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, ale również wartość współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

Na co więc należy się przygotować?

Geneza zmian

W dniu 5 lipca 2013 roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wydane rozporządzenie było konsekwencją wdrożenia art. 4 do 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadziła tzw. ścieżkę dojścia do wymagań na rok 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością), kiedy to wszystkie nowo wznoszone budynki, w myśl art. 9 dyrektyw 201/31 UE powinny charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem energii”.

Aktualizacja przepisów zawartych w warunkach technicznych, przeprowadzana co kilka lat, miała na celu dostosowanie ich do przepisów unijnych oraz do rozwoju technologii w budownictwie. W dalszej perspektywie zmiany w prawie mają spowodować to, że budynki będą zużywać mniej energii i wytwarzać mniej zanieczyszczeń, co pomoże chronić środowisko. Stopniowe wprowadzanie zmian służyło również temu, żeby wszyscy uczestnicy rynku budowlanego mogli płynnie dostosować się do wprowadzanych zmian.

Przedmiot zmian

Nadchodzące zmiany określa się jako normę WT 2021 albo standard energetyczny WT 2021. Dotyczą one trzech zagadnień:

  • zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła wielu elementów budynku (ścian, dachów, podłóg, drzwi, okien itd.);
  • zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną;
  • upowszechnienia ekologicznych źródeł ciepła.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia „Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Oznacza to, że zmiana, która mówi o nowym standardzie WT 2021 weszła już w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku. Od 1 stycznia 2021 roku budynek ma spełniać standardy WT 2021.

Kogo dotyczą zmiany

Nowe wymagania obowiązywać będą przede wszystkim tych inwestorów, którzy uzyskają pozwolenie na budowę i rozpoczną inwestycję po 31 grudnia 2020 roku. Wymogowi temu podlegać będą również budynki już użytkowane, jeśli dokonana zostanie ich rozbudowa lub modernizacja.

Niektórzy twierdzą, że rozpoczęte wcześniej i nie zrealizowane projekty, a za moment realizacji przyjmuje się w tym przypadku formalne zamknięcie procesu budowy, będą musiały być dostosowane do wymogów nowych przepisów (budynek projektowany według poprzednich Warunków Technicznych (WT 2017), a niezrealizowany do 2021 roku będzie musiał być dostosowany do ostrzejszych wymagań). Wszystko zależy oczywiście od interpretacji urzędnika.


Tags

standard WT 2021prawo budowlanewarunki techniczne
Poprzedni Artykuł
Dostęp nieruchomości do drogi publicznej

Magda Kwiatkowska

Radca prawny

Podobne

Obowiązek przygotowania infrastruktury pod budowę sieci ładowania
20, 11, 2020
1 min
© 2022, W Paragrafie

O Blogu

O NasKontakt

Social Media