Strona GłównaO nasKontakt
Zmiany w prawie
Przepisy przejściowe dotyczące Standardu WT 2021
Magda Kwiatkowska
15, 11, 2020
2 min

Jak wskazałam w ostatnim wpisie, z dniem 1 stycznia 2021 roku inwestorów będą obowiązywać nowe, bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021). Definiują one nie tylko maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, ale również wartość współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

Wychodząc naprzeciw inwestorom, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zdecydował się na nowelizację przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Głównym celem nowelizacji jest dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.).

Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na terenie całego kraju powoduje negatywny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, co w konsekwencji przekłada się na wydłużone działanie organów państwowych. Aby zniwelować możliwe w tym przypadku problemy z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębnych wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzeniem projektu budowlanego itd., proponuje się dodanie przepisów przejściowych, co zminimalizuje konieczność zmian projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r.).

Zgodnie z projektem rozporządzenia, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r., w których:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– wymagania określone w § 328 ust. 1 stosuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w § 329 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.

Oznacza to, że inwestorzy będą mogli stosować dotychczasowe przepisy i standardy do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r.

Przez wszczęcie sprawy należy rozumieć:

1) złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia;

2) wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia;

3) wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego;

4) rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych - w przypadku gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.

Natomiast przez zakończenie sprawy należy rozumieć:

1) wydanie prawomocnej decyzji lub postanowienia organu;

2) niewniesienie w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia albo zawiadomienia;

3) zakończenie wykonywania robót budowlanych - w przypadku gdy do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.

Przykład: Inwestor w dniu 2 stycznia 2020 r. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, w dniu 2 kwietnia 2020 r. organ wydał pozwolenie na budowę, które następnie zostało zaskarżone. Sprawa obecnie toczy się przed WSA – decyzja nie jest prawomocna, wobec czego sprawa nie jest zakończona. Tym samym stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ocena zmian

Wprowadzone zmiany projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie będą miały pozytywny wpływ na uczestników rynku budowlanego, ze względu na minimalizację ewentualnych zmian projektowych, które są związane ze zmianami parametrów charakteryzujących oszczędność energii i izolacyjność cieplną budynków.

Ministerstwu zależy na szybkich działaniach, poinformujemy, kiedy rozporządzenie wejdzie w życie.

Opracowane na podstawie: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 13.11.2020 r.


Tags

standard WT 2021prawo budowlanenowelizacja prawa budowlanego
Poprzedni Artykuł
Standard WT 2021 - zmiana warunków technicznych

Magda Kwiatkowska

Radca prawny

Podobne

Obowiązek przygotowania infrastruktury pod budowę sieci ładowania
20, 11, 2020
1 min
© 2022, W Paragrafie

O Blogu

O NasKontakt

Social Media